Super Junior - Forever With You lyrics
THIS WEBSITE IS FOR SALE. USE CONTACT PAGE IF INTERESTED
Search for Lyrics
Friends

Super Junior - Forever With You lyrics

[Ryeowook] Oh yeah, baby

[Kyuhyun] y?ngwàngzhe lánti?n y? zh?ng zh?ng xiàoli?n
Xi?ngq? m?i y?gè huàmiàn fúxiàn zài y?nqián
[Henry] y?q? de shíji?n m?iti?n d? zhídé jìniàn
Sh?u qi?n zhuósh?u z?uxiàng qián shùnji?n biàn y?ngyu?n

[Henry] xi?ngxìn shì mìngyùn de ?npái [Donghae] w? wèile n? cúnzài baby
[Henry] xíguànle b?c? y?lài [Donghae] y?u du? y?lài yeah

[Siwon] hái jìdé nèiti?n ch?cì de jiànmiàn
W? dàizhe nà xi?sè de li?n k?ish? yuánfèn de q?di?n
[Ryeowook] n? wéixiào kànzhe w? de y?n
G?lì w? mèngxi?ng de shíxiàn zhè xìnniàn cóng wèi g?ibiàn

[All] m?iti?n m?i y?ti?n m?iti?n cause I really need you
M?iti?n w? zhè xìnniàn cóng wèi g?ibiàn

[Eunhyuk] y?nwèi y?ule n? x?n bù zài g?jì ?u’?r de bù k?ix?n y?y?u n? g?lì
Mèngxi?ng q?háng dàsh?ng g?chàng zh?ng k?i y?nxíng chìb?ng di?nrán x?wàng

[ZhouMi] chu?ngwài de y?d? y?ushí y?zhí xià bù tíng
Y?u n? péizhe w? y?q? [Ryeowook] jiùshì h?o ti?nqì

[Siwon] xi?ngxìn shì mìngyùn de ?npái [Ryeowook] w? wèile n? cúnzài baby
[Siwon] xíguànle b?c? y?lài [Ryeowook] y?u du? y?lài yeah

[Kyuhyun] du? xi?ng dài g?i n? kuàilè de shìjiè
Li?ng k? x?n j?n j?n de xi?nglián chàng ch? n? ài de y?nyuè
[Donghae] n? xi? xià tiánmì de liúyán
Bì shàng y?n yòngx?n qù g?njué w? jiù zài n? de sh?nbi?n

[Henry] m?i y?ti?n bùduàn zài g?ibiàn wéi y?u n? néng t?ng d?ng w? nèix?n l? de y?yán
H?ng ch? w? de y?nyuè b?ish?ng hé x?yuè z?u dào n? miànqián lùch? m?nzú de xiàoli?n
[Eunhyuk] d?ng zhè y?qiè huí dào yuándi?n nàgè huáibào xìnniàn n?lì de shàonián
Zhèxi? k? lè he su?n tián zài x?nji?n just be yourself!

[Ryewook] hái jìdé nèiti?n ch?cì de jiànmiàn
W? dàizhe nà xi?sè de li?n k?ish? yuánfèn de q?di?n
[ZhouMi] n? wéixiào kànzhe w? de y?n
G?lì w? mèngxi?ng de shíxiàn zhè xìnniàn cóng wèi g?ibiàn

[All] zài b?c? de shìjiè li?ng k? x?n j?n j?n de xi?nglián
Chàng ch? n? ài de y?nyuè
N? xi? xià tiánmì de liúyán bì shàng y?n yòngx?n qù
G?njué w? jiù zài n? de sh?nbi?n

M?iti?n m?i y?ti?n m?iti?n cause I really need you
M?iti?n w? zhè xìnniàn cóng wèi g?ibiàn
Most visited Super Junior lyrics :
  • » U
  • » Y
Submit Corrections    Send to friends
loading email sending fom
Loading...

-------------------------------------------

Super Junior - Forever With You lyrics is property of its respective owners.