O.n.a. - Nienawidze lyrics
THIS WEBSITE IS FOR SALE. USE CONTACT PAGE IF INTERESTED
Search for Lyrics
Friends

O.n.a. - Nienawidze lyrics

Czasami moim czujnym uchem
Wyszukuje poœród twoich marnych s³ów
Te, które mnie najbardziej œmiesz¹
Biorê do rêki je i zgniatam tak jak list

Ca³uj¹c moj¹ obojêtnoœæ, u¿ywasz moich min
Do swojej nêdznej gry,Któr¹ nazywasz swoim ¿yciem
Spróbuj mojego dnia a sparzysz siê jak æma

Dotyka mnie. Próbuje sob¹ przygnieœæ.
Nie rozumie prostych s³ów
Uœmiecha siê g³upio
Gor¹czkowo myœli o mojej nag³ej œmierci

Nienawidzê, kiedy zawsze mówisz "Tak"
Nienawidzê kiedy mówisz, ¿e mnie znasz

Ka¿dy zak¹tek mojej duszy
Próbujesz wnikn¹æ tam, zanurzyæ siê do dna
Pytasz, czy coœ mnie jeszcze wzrusza
Odpowiadam Ci - twój udawany ból

Dotyka mnie. Próbuje sob¹ przygnieœæ.
Nie rozumie prostych s³ów
Uœmiecha siê g³upio
Gor¹czkowo myœli o mojej nag³ej œmierci

Nienawidzê, kiedy zawsze mówisz "Tak"
Nienawidzê, Twioch mokrych o mnie snów
Nienawidzê kiedy mówisz, ¿e mnie znasz
Nienawidzê gdy próbujesz ¿yæ jak ja

Nienawidzê, kiedy zawsze mówisz "Tak"
Nienawidzê, Twioch mokrych o mnie snów
Nienawidzê kiedy mówisz, mówisz, mówisz
Nienawidzê, nienawidzê Ciê

Nienawidzê, kiedy zawsze mówisz "Tak"
Nienawidzê, Twioch mokrych o mnie snów
Nienawidzê kiedy mówisz, ¿e mnie znasz
Nienawidzê, nienawidzê Ciê
Most visited O.N.A. lyrics :
Submit Corrections    Send to friends
loading email sending fom
Loading...

-------------------------------------------

O.N.A. - Nienawidze lyrics is property of its respective owners.