T.a.t.u. - 30 Minut lyrics
Search for Lyrics
Friends

T.a.t.u. - 30 Minut lyrics

Zarevet', ubejat' ili dver' na zamok
I molchat', i lejat', izuchat' potolok
I mechtat' ne kak vse, tselovat' nebesa
Potolok, karusel', polchasa, polchasa

Polchasa - poezda pod otkos
Polchasa - i tvoya polosa
Polchasa - polchasa, ne vopros
Ne otvet - polchasa, polchasa

Polchasa bez tebya, polchasa
Polchasa, on i ya, polchasa
Kajdy son, kazdy son polchasa
Po tvoim adresam polchasa

Sorvalas', i kak vse, kak vo sne, ya - ne ya
Ne moya karusel', i mechta - ne moya
Ili dym, ili grust', ili dojd' po glazam
Ya vernus', ya vernus', polchasa, polchasa

Polchasa - poezda pod otkos
Polchasa - i tvoya polosa
Polchasa - polchasa, ne vopros
Ne otvet - polchasa, polchasa

Polchasa bez tebya, polchasa
Polchasa, on i ya, polchasa
Kajdy son, kazdy son polchasa
Po tvoim adresam polchasa

-------------RUSSIAN---------------

Çàðåâåòü, óáåæàòü èëè äâåðü íà çàìîê
È ìîë÷àòü, è ëåæàòü, èçó÷àòü ïîòîëîê
È ìå÷òàòü íå êàê âñå, öåëîâàòü íåáåñà
Ïîòîëîê, êàðóñåëü, ïîë÷àñà, ïîë÷àñà

Ïîë÷àñà - ïîåçäà ïîä îòêîñ
Ïîë÷àñà - è òâîÿ ïîëîñà
Ïîë÷àñà - ïîë÷àñà íå âîïðîñ
Íå îòâåò - ïîë÷àñà, ïîë÷àñà

Ïîë÷àñà áåç òåáÿ, ïîë÷àñà
Ïîë÷àñà, îí è ÿ, ïîë÷àñà
Êàæäûé ñàì, êàæäûé ñàì ïîë÷àñà
Ïî ñâîèì àäðåñàì ïîë÷àñà

Ñîðâàëàñü, è êàê âñå, êàê âî ñíå, ÿ - íå ÿ
Íå ìîÿ êàðóñåëü, è ìå÷òà - íå ìîÿ
Èëè äûì, èëè ãðóñòü, èëè äîæäü ïî ãëàçàì
ß âåðíóñü, ÿ âåðíóñü, ïîë÷àñà, ïîë÷àñà

Ïîë÷àñà - ïîåçäà ïîä îòêîñ
Ïîë÷àñà - è òâîÿ ïîëîñà
Ïîë÷àñà - ïîë÷àñà íå âîïðîñ
Íå îòâåò - ïîë÷àñà, ïîë÷àñà

Ïîë÷àñà áåç òåáÿ, ïîë÷àñà
Ïîë÷àñà, îí è ÿ, ïîë÷àñà
Êàæäûé ñàì, êàæäûé ñàì ïîë÷àñà
Ïî ñâîèì àäðåñàì ïîë÷àñà
Submit Corrections    Send to friends
loading email sending fom
Loading...

-------------------------------------------

Tatu - 30 Minut lyrics is property of its respective owners.