Brainstorm - Mans Draugs lyrics
Search for Lyrics
Friends

Brainstorm - Mans Draugs lyrics

Mans draugs.
Mans zemûdens lauks.
Mans rododendra augs,
un viszinoðs padomnieks,
kas sauks, kad jâiet vai nç.
Uz turieni vai te.
Vai, kad un kâ griezties piruetç.
Nekad neapturçs, nekad nepârspîlçs,
nekad nepiedraudçs vai vçl ïaunâk.
Nekad neaprunâs, nekad nepârdomâs,
nekad nebeigs teikt:
"Dzîve ir skaista daþreiz..."
Ðalalalalâ...
Mans draugs,
mans prieks un acuraugs,
manas nedienas un raizes,
garozas no rudzu maizes.
Mans izvçlçtais ceïð, mana nodziedâtâ dziesma,
un ugunskurs tâls un liesma,
kas nekad neapdzisîs, nekad nepiekusîs,
nekad nepiemânîs, kad bûs auksti.
Nekad neatgrûdîs, vienmçr atbalstîs,
lûk tâds, vçl sirsnîgâks, ir mans draugs.
Mans draugs, mans draugs.
Mans draugs, mans draugs.
Ðalalalalâ...
Nekad neapturçs, nekad nepârspîlçs,
nekad nepiedraudçs vai vçl ïaunâk.
Nekad neatgrûdîs, vienmçr atbalstîs,
lûk tâds, vçl sirsnîgâks, ir mans draugs.
Submit Corrections    Send to friends
loading email sending fom
Loading...

-------------------------------------------

Brainstorm - Mans Draugs lyrics is property of its respective owners.