Brainstorm - Briivdienas lyrics
Search for Lyrics
Friends

Brainstorm - Briivdienas lyrics

BRÎVDIENAS - PRÂTA VÇTRA

Un tâ tu biji

Un tâ tu uzklausîji

Brîvdienas daudzas vai viena

Brîvdienas nav manas

Laimîgâs dienas

Nav laimîgas

Kaut gan ko

Vainot pirmo

Dienas ne dzîvo mûs

Mçs dzîvojam dienas

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Es meklçju vârdus kalna galâ

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Lai teiktu tev mîïâ kad mçs bûsim galâ

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Viss râdîsies îpaðs ne tâ kâ uz zemes

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Un tomçr tie bûsim mçs un vçl mçness

Un tâ tu biji

Un tâ tu piemânîji

Vârdi tie slçpjas

Es it kâ runâju îstos

Bet pazaudçjos

Kaut meklç tos

Kaut gan ko

Vainot lietas

Vârdi nerunâ mûs

Mçs tos liekam pie vietas

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Es meklçju vârdus kalna galâ

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Lai teiktu tev mîïâ kad mçs bûsim galâ

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Viss râdîsies îpaðs ne tâ kâ uz zemes

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Un tomçr tie bûsim mçs un vçl mçness

SOLO

Latvieðu karaoke - "AGRAIS RÎTS"

Debesis bûs mûsu kino

Popkorna vietâ -lietus

Kolu mçs dzersim mâjâs

Tagad vçrosim saules starus

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Es meklçju vârdus kalna galâ

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Lai teiktu tev mîïâ kad mçs bûsim galâ

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Viss râdîsies îpaðs ne tâ kâ uz zemes

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Un tomçr un tomçr tie bûsim mçs...

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Es meklçju vârdus kalna galâ

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Lai teiktu tev mîïâ kad mçs bûsim galâ

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Viss râdîsies îpaðs ne tâ kâ uz zemes

HOP HOP LA LA LA LA LA LA

Un tomçr tie bûsim mçs un vçl mçness

Latvieðu karaoke - "AGRAIS RÎTS"

el. 9482388 http://karaoke.teliamtc.lv/
Submit Corrections    Send to friends
loading email sending fom
Loading...

-------------------------------------------

Brainstorm - Briivdienas lyrics is property of its respective owners.